Extra hulp voor inwoners, ondernemers en agrariërs.

In de afgelopen raadsvergadering werd de begroting voor 2023 besproken en vastgesteld. Borger-Odoorn staat er financieel goed voor. Dat kan niet gezegd worden van haar inwoners en ondernemers. Voor de VVD was dit de motivatie om een aantal moties mede in te dienen of te steunen. Alle moties waren erop gericht een extra steuntje in de rug te geven.

 

Geef duidelijke informatie.

Fractievoorzitter Janny Hofsteenge gaf in haar beschouwing al aan dat we leven in een roerige en onrustige periode. Hoge energieprijzen, hoge inflatie en een tekort aan grondstoffen en personeel en dit alles tegen de achtergrond van een oorlog met de daarbij horende vluchtelingen.

Hofsteenge: “Onze ondernemers en inwoners maken zich terecht zorgen. Gelukkig komen er landelijk en provinciaal steeds meer regelingen voor hen die het hardst geraakt worden. Als gemeente kunnen we niet iedereen helpen maar wij verwachten van de gemeente wel dat zij al die regelingen goed op een rijtje hebben en goede informatie kunnen geven. Laten we eerlijk zijn, een telefoontje naar je eigen gemeente is veel laagdrempeliger dan naar Den Haag.”

 

Extra hulp voor ondernemers en agrariërs.

Naast de oproep om goed te communiceren met onze inwoners steunde de VVD ook een aantal concrete stappen. Een motie om te onderzoeken welke extra inspanningen de gemeente nog kan plegen om ondernemers en agrariërs te helpen werd met een ruime meerderheid aangenomen. In het eerste kwartaal van 2023 moet het college komen met de resultaten van dit onderzoek.

 

Maatschappelijk vastgoed.

Ook wil de VVD dat het college gaat kijken of er een lening mogelijk is voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dus kantines, dorpshuizen etc. Hofsteenge hierover: “We hebben de laatste jaren veel vastgoed afgestoten en overgedragen aan verenigingen en stichtingen. Door de hoge energierekeningen dreigen nu deze stichtingen en verenigingen in de problemen te komen. De meest duurzame oplossing is dat zij minder energie gaan gebruiken. Dit kan door de gebouwen te isoleren en energiezuinig te maken. In veel gevallen is dit al gedaan bij de overdracht maar niet bij iedereen. We vinden dat de gemeente moet helpen in deze gevallen.”

 

Energiecoaches.

De gemeente is druk op zoek naar meer energiecoaches. Deze coaches komen bij de inwoners thuis om een advies te geven over het verduurzamen van hun woningen. Deze coaches zijn vrijwilligers. De raad heeft nu besloten dat zij een vrijwilligersvergoeding gaan krijgen. Hofsteenge: “Dit is heel belangrijk voor het werven en vasthouden van deze coaches. We zien dat het werken met vrijwillige coaches erg goed werkt. Het is laagdrempelig en echt maatwerk. Maar er gaat wel heel veel tijd in zitten. We vinden daarom dat deze coaches naast een gratis opleiding en een reiskostenvergoeding ook een vrijwilligersvergoeding moeten krijgen.”

 

Dierenartskosten voor minima

Tot slot nam de raad ook een motie aan over dierenarts vergoedingen voor minima. Hier twijfelde de VVD eerst over maar ze heeft hem wel gesteund. Hofsteenge: “In eerste instantie dachten we dat het ging om extra geld. Wij vinden dat we in Borger-Odoorn een erg goed minimabeleid hebben en vinden extra geld niet noodzakelijk. Bij navraag bleek dit ook niet de bedoeling van de indieners van de motie. Zij willen dat er een mogelijkheid komt in de webshop voor minima om dierenartskosten te betalen. Dit vinden wij een goed idee. Het hele idee van de webshop is dat minima zelf kunnen kiezen waar ze de steun vanuit de gemeente aan kunnen besteden. Dit past precies bij onze liberale waarden. Minima kunnen op deze manier hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat ons betreft moet de webshop dan ook ruime mogelijkheden geven en dierenartskosten horen daar wat ons betreft ook bij.”